Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Εκκλησία μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος εδημιουργήθηκε με ιδιαίτερη δημιουργική πράξι του Θεού από σώμα και ψυχή ( Γένεσις Β 7), με την δυνατότητα να μη αποθάνη εις τον αιώνα, εφ’ όσον θα τηρούσε την εντολή του Θεού. Δηλαδή εφ’όσον θα ήθελε να μένη κοντά στον Θεόν, που είναι η πηγή της ζωής (Γένεσις Γ 16-17). Ο άνθρωπος, δυστυχώς, παραπλανηθείς από τον αρχέκακον όφιν, τον Σατανάν, παρέβη την εντολή του Θεού, εξεδιώχθη του παραδείσου, ευρέθηκε στα αγκάθια και τα τριβόλια της ζωής, στην θλίψι, στον πόνο και στα δάκρυα, ωδηγήθηκε στη φθορά και στον θάνατον του σώματος, « ίνα μη το κακόν αθάνατον γένηται». Όμως εδόθη εις τους Πρωτοπλάστους η πρώτη καλή είδησις, το λεγόμενον Πρωτευαγγέλιον· Ότι δηλαδή από την Εύα θα γεννηθή εκείνος που θα συντρίψη το κεφάλι του όφεως (του Σατανά) (Γένεσις Γ 15).  Έτσι, «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλάτας Δ΄ 4), εγεννήθη εκ της Παρθένου Μαρίας ο Σωτήρ και Λυτρωτής του κόσμου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Με την Σάρκωσί Του προσέλαβε τον άνθρωπο ( ανθρώπινη φύσιν: ψυχή και σώμα ) και αφού τον απάλλαξε από την κυριαρχία του Σατανά, τον καθάρισε και τον αγίασε στον Σταυρό· Δια της Αναστάσεώς του τον ανέστησε και δια της Αναλήψεώς  του τον οδήγησε και πάλιν στα δεξιά του Θεού και Πατρός .

Αυτά όλα πραγματοποιούνται έκτοτε στον κάθε άνθρωπο που γεννιέται και ασπάζεται την χριστιανική πίστι, βαπτίζεται ( Μάρκου ΙΣΤ  16, Ματθαίου ΚΗ 18-20), μυρώνεται και ζει ως ζωντανό μέλός της Εκκλησίας μας. Κεφαλή της Εκκλησίας μας όμως είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, μέλη της δε είναι πάντες οι βαπτισμένοι καί μυρωμένοι χριστιανοί, ζώντες και κεκοιμημένοι. Και όπως οι ζώντες προσευχόμεθα δια τους ζώντες συνανθρώπους μας,έτσι προσευχόμεθα και δια τους κεκοιμημένους προσφιλείς μας. Το ίδιο κάνουν και οι κεκεοιμημένοι (οι άγιοι) για μας. Διάβασε και την παραβολήν του άφρονος πλουσίου (Λουκά ΙΣΤ  19-31). Είναι σχετική και πολύ διδακτική. Αυτή είναι η σημασία των Μνημοσύνων· Είναι προσευχές ημών των ζώντων δια τους κεκοιμημένους προσφιλείς μας, προς τους οποίους έχουν κάποια ωφέλεια . Ποίαν, ο Θεός γνωρίζει. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει · «Μη αμφιβάλλεις ότι ο αποθανών θα λάβη κάτι καλό από τις προσευχές που κάνεις εσύ».

 Πότε και πού γίνονται τα μνημόσυνα

Τα μνημόσυνα μπορεί να γίνονται παντού και πάντοτε, κυρίως κατά την τέλεσι της Θείας λειτουργίας. Η Εκκλησία μας έχει όλα τα Σάββατα αφιερώσει για  προσευχές  υπέρ των  κεκοιμημένων. Όμως δύο Σάββατα, το Σάββατο προ των Απόκρεω και το Σάββατο πρό της Πεντηκοστής είναι τα δύο κύρια Ψυχοσάββατα. Και το μεν Σάββατο προ των Απόκρεω, διά να  προσευχηθούμε και δια τους κεκοιμημένους προσφιλείς μας, ώστε  να δικαιωθούν και αυτοί κατά την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου  και να τους κατατάξη ο Θεός στα δεξιά Του μετά των αγίων του, το δε πρό της Πεντηκοστής, ίνα το Πανάγιο Πνεύμα καθαρίση και αγιάση και τους κεκοιμημένους προσφιλείς μας.

Κυρίως τα μνημόσυνα γίνονται εντός των  ιερών Ναών με την τέλεσι της Θείας Λειτουργίας, κατά τήν οποίαν εις την Προσκομιδή τίθεται στό Δισκάριον ο «Αμνός», ο Σωτήρας μας Κύριος Ιησούς Χριστός, η Θεοτόκος, οι Άγγελοι και πάντες οι άγιοι και οι κεκοιμημένοι  προσφιλείς μας, που τους μνημονεύει ο ιερέας, αλλά και εμείς οι ζώντες. Στην αγία Προσκομιδή δηλαδή είναι ολοκληρη η Εκκλησία, ζώντες ( οι αγωνιζόμενοι) και κεκοιμημένοι ( η θριαμβεύουσα Εκκλησία).

Βεβαίως τελούνται επιμνημόσυνες δεήσεις ( Τρισάγια) και επί του τάφου των προσφιλών μας , γιατί έτσι αισθανόμεθα ζωηροτέραν την ανάμνησι της παρουσίας των και οι προσευχές μας είναι περισσότερον θερμές (σαν τα δάκρυά μας)  και κατανυκτικές. Όμως  όπου να είμεθα μπορούμε και πρέπει να προσευχόμεθα «Εν παντί καιρώ και τόπω».

  • Με τη θεία κοινωνία αναπαύονται οι ψυχές;

Βεβαίως ΝΑΙ. Διότι, ως παραπάνω εσημειώθη, προσφέρεται υπέρ αυτών η θεία  Ευχαριστία. Αλλά η συμμετοχή των πενθούντων στην θεία κοινωνία κατά την τέλεσι των μνημοσύνων ευχαριστεί τις ψυχές, κυρίως διότι έτσι δείχνεται ότι έχει ήδη γίνη πραγματικότητα γι' αυτούς, τους πενθούντας δηλαδή, ό,τι ο άφρονας πλούσιος παρεκάλεσε τόν Αβραάμ για τα αδέλφια του. Να στείλη δηλαδή τον Λάζαρον να ειπή στα αδέλφια του να μετανοήσουν, για να μη πάνε καί αυτά στην κόλασι. Η ιδική μας χριαστιανική ζωή, η ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ασφαλώς ευχαριστεί  τους κεκοιμημένους προσφιλείς μας, αλλά κάνει και τις προσευχές μας να εισακούωνται από τον Θεόν καλύτερα, γιατί ενώ «αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει»,  «πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη» ( Ιακώβου Ε΄ 16).

    • Οι ψυχές βλέπουν ;

Βεβαίως ΝΑΙ .Έχομε τα παραδείγματα των αγίων μας, οι οποίοι προστρέχουν εις βοήθειά μας , αλλά και του άφρονος πλουσίου που ευρίσκεται στην κόλασι και βλέπει τον Αβραάμ και στούς κόλπους του τον Λάζαρον, αλλά θυμάται και τούς αδελφούς του στήν γη και εκφράζει την επιθυμία να μετανοήσουν και νά σωθούν ( Λουκά ΙΣΤ΄ 19-31).

  • Γιατί ανάβουμε το καντήλι στό σπίτι μας ; 

Ο Τριαδικός Θεός ημών  ονομάζεται Τρισήλιος Θεότης. Έτσι σ΄ένα τροπάριο της Κυριακής της Πεντηκοστής λέγεται · «Φώς ο Πατήρ , Φώς ο Υιός , Φώς καί τό Άγιον Πνεύμα...» Γι' αυτό και ο Θεός το φώς την πρώτη ημέρα της δημιουργίας εδημιούργησε· Γι' αυτό το φώς του Χριστού θέλει η Εκκλησία μας να φωτίζη παντού· Γι' αυτό  την εορτή της φανερώσεως της Αγίας Τριάδος (6ην Ιανουαρίου) ονομάζει εορτή των Φώτων.  Υιός φωτός θέλει να είναι ο κάθε πιστός· Λαμπάδα αναμμένη δίνουμε στον νεοφώτιστο. Φώτα –πολύφωτα και πολυέλαιοι ανάβουν στους Ναούς μας, καντήλια και πολυκάντηλα ανάβουμε στις εικόνες του τέμπλου και τα άλλα προσκυνητάρια . Ακοίμητη καντήλα καίει στην αγία Τράπεζα. Γι' αυτό ανάβουμε καντήλι και στο εικονοστάσι του σπιτιού μας. Είναι τούτο μια μικρή καθημερινή θυσία και προσφορά στον Θεόν και στους αγίους μας. Είναι εκφραστικόν ότι το σπίτι μας και οι κατοικούντες σ΄ αυτό είναι άνθρωποι του φωτός  και ανάλογα, φωτεινά είναι τα έργα τους.

Τέλος  με το άναμα του καντηλιού φανερώνουμε ότι θέλουμε να ζούμε με το φώς, μέσα στο φώς του Θεού και όχι στο «σκότος το εξώτερον» ( Ματθαίου ΚΕ΄ 30 ), «το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού» (Ματθαίου ΚΕ΄ 41).

2 0 1 9

2 0 1 8

Α/Α
  ΟΝΟΜΑ              ΕΠΙΘΕΤΟ          ΕΤΩΝ    ΗΜΕΡΑ    ΜΗΝΑΣ         ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Α/Α
  ΟΝΟΜΑ       ΕΠΙΘΕΤΟ   ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ    ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
                                         
  1 ΛΕΜΟΝΙΑ    ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ      91           9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 270/1/2018
               
  2 ΘΕΟΚΛΗΤΗ    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ      49      18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 271/2/2018
               
  3 ΠΑΥΛΟΣ    ΧΑΛΚΙΔΗΣ      65      18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 272/3/2018
               
  4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΜΠΑΛΑΣΗ       82       5  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 273/4/2018
               
  5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ      84      23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 274/5/2018
               
  6 ΠΑΥΛΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΗΣ                       72          30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ            275/6/2018
               
  7 ΔΑΜΙΑΝΟΣ   ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ       87        8 ΜΑΙΟΥ 276/7/2018
               
  8 ΣΩΤΗΡΙΑ    ΦΥΛΑΚΤΟΥ      83       4  ΙΟΥΝΙΟΥ 277/8/2018
               
  9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ      78      22  ΙΟΥΝΙΟΥ 278/9/2018
               
 10 ΠΟΛΥΞΕΝΗ   ΤΣΟΛΑΚΗ       76       22  ΙΟΥΝΙΟΥ 279/10/2018
               
 11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ      89      24  ΙΟΥΛΙΟΥ  280/11/2018
               
 12 ΧΡΗΣΤΟΣ    ΦΑΝΟΥΛΗΣ      86        7  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  281/12/2018
               
 13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ      91        7  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  282/13/2018
               
 14 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ      83      18  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  283/14/2018
               
 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΜΠΑΛΑΣ       69        3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  284/15/2018
               

2 0 1 7

2 0 1 6

Α/Α       ΟΝΟΜΑ        ΕΠΙΘΕΤΟ   ΕΤΩΝ  ΗΜΕΡΑ          ΜΗΝΑΣ       ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
               
1  ΙΩΑΝΝΗΣ          ΣΤΑΘΕΡΟΣ               78     3        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   264/1/2017
               
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   80    5       ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 265/2/2017
               
3 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   ΜΠΑΛΑΣΗΣ   52   25       ΜΑΡΤΙΟΥ 266/3/2017
                  
4 ΕΛΕΝΗ   ΚΑΡΙΣΙΚΗ   79    9       ΑΠΡΙΛΙΟΥ 267/4/2017
               
5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗ   85    1       ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 268/5/2017
               
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ   ΚΑΡΙΣΙΚΗΣ   79   11       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 269/6/2017
               
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
  1  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ 86 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  257/1/2016
 2  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ  82  11  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  258/2/2016
 3  ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  83  25  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  259/3/2016
 4  ΣΗΜΕΛΑ      ΚΩΣΤΙΔΟΥ  85  4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  260/4/2016
5 ΑΚΟ ΓΚΟΤΣΙΟΣ 1ΗΜΕΡΩΝ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 261/5/2016
6 ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 80 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 262/6/2016
 7  ΓΑΙΤΑΝΩ  ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  84  18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   263/7/2016

2 0 1 5

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ        ΜΗΝΑΣ  ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 88 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  251/1/2015
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 85 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  252/2/2015
ΧΑΪΔΩ ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 80 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  253/3/2015
ΜΑΡΙΑΝΘΗ     ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ 92 7 ΜΑΙΟΥ  254/4/2015
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 86 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  255/5/2015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 71 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  256/6/2015

2 0 1 4

  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ         ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΡΙΑΖΗ 32 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 246/1/2014
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ 80 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 247/2/2014
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 78 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 248/3/2014
4 ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 85 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 249/4/2014
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ 73 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 250/5/2014

2 0 1 3

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ         ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ 46 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 238/1/2013
2 ΑΡΕΤΗ ΓΚΟΤΣΙΟΥ 57 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 239/2/2013
3 ΖΑΦΕΙΡΩ ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 49 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 240/3/2013
4 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 78 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 241/4/2013
5 ΝΑΤΑΛΙΑ ΖΟΣΙΜΟΒΑ 38 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 242/5/2013
6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖ΄΄ΓΙΟΥ 73 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 243/6/2013
 7 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  85 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  244/7/2013
 8 ΚΥΡΙΑΚΗ   ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 84 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 245/8/2013

2 0 1 2

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 80 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 230
2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΥΡΙΑΝΟΣ 83 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 231
3 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 76 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 232
4 ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΛΑ 84 12 ΜΑΪΟΥ 233
5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΥΡΙΑΖΗΣ 93 31 ΜΑΪΟΥ 234
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ 94 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 235
7 ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 71 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 236
8 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗ 82 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 237

2 0 1 1

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ 69 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 224
2 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 77 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 225
3 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 81 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 226
4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΡΙΑΝΟΥ 80 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 227
5 ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 71 24 ΜΑΪΟΥ 228
6 ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 81 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 229

2 0 1 0

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΚΛΕΙΏ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ 53 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 218
2 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗ 90 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 219
3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΡΙΑΖΗ 75 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 220
4 ΚΡΙΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 57 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 221
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 56 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 222
6 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΡΕΜΠΕΗ 87 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 223

2 0 0 9

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 74 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 214
2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ 59 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 215
3 ΔΡΟΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΗ 82 23 ΣΕΠΤ/ΡΙΟΥ 216
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 53 26 ΣΕΠΤ/ΡΙΟΥ 217

2 0 0 8

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 63 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 206
2 ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ 93 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 207
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 97 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 208
4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΕΚΕΡΙΔΗΣ 75 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 209
5 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΟΥΡΙΑΖΗ 86 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 210
6 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 211
7 ΒΑΙΟΣ ΜΕΚΕΡΩΖΗΣ 71 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 212
8 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΥ 89 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 213

2 0 0 7

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΜΗΝΑΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 73 16 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 198
2 ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΙΑΖΗ 82 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 199
3 ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΟΥΡΗ 87 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 200
4 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ 73 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 201
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΛΑΣ 89 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 202
6 ΑΓΑΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 81 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 203
7 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ 85 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 204
8 ΦΕΒΡΟΝΙΑ ΜΕΚΕΡΩΖΗ 95 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 205

2 0 0 6

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 89 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 197

2 0 0 5

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 76 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 191
2 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΓΙΩΝΗΣ 78 3 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 192
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΚΗΣ 55 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 193
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 48 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 194
5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 75 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 195
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ 60 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 196

2 0 0 4

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗ 68 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 186
2 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 104 29 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 187
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΚΗΣ 62 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 188
4 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ 62 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 189
5 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΜΗΛΩΝΑΣ 92 14 ΣΕΠΤΕ/ΡΙΟΥ 190

2 0 0 3

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΓΙΟΜΤΖΙΔΗΣ 76 2 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 177
2 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΛΑΣ 85 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 178
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 80 29 ΜΑΙΟΥ 179
4 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 87 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 180
5 ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 66 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 181
6 ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 64 7 ΣΕΠΤΕ/ΡΙΟΥ 182
7 ΤΡΙΑΝΤ/ΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 78 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 183
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 70 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 184
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 67 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 185

2 0 0 2

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΦΙΛΤΖΕΝΙΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 88 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 171
2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ 97 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 172
3 ΞΑΝΘΗ ΤΣΙΛΙΚΗ 79 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 173
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ 63 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 174
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΕΡΗΣ 72 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 175
6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 77 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 176

2 0 0 1

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 100 3 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 162
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ 72 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 163
3 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΑ 94 8 ΜΑΙΟΥ 164
4 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΓΚΟΥΛΕΡΗ 68 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 165
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΛΑΣ 91 22 ΣΕΠΤΕ/ΡΙΟΥ 166
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 64 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 167
7 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 90 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 168
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 93 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 169
9 ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ 46 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 170

2000

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 85 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 155
2 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΥ 92 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 156
3 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 42 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 157
4 ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 85 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 158
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 60 27 ΣΕΠΤΕ/ΡΙΟΥ 159
6 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΓ/ΤΖΙΔΟΥ 73 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 160
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 95 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 161

1999

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΡΙΔΗΣ 70 8 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 152
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΤΣΚΑΣ 77 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 153
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 55 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 154

1998

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΑ 72 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 141
2 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 90 6 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 142
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 90 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 143
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 86 5 ΜΑΙΟΥ 144
5 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 82 25 ΜΑΙΟΥ 145
6 ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 91 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 146
7 ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 74 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 147
8 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΔΙΒΑΝΕΣ 92 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 148
9 ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ 79 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 149
10 ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΟΥΡΙΑΖΗΣ 71 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 150
11 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 84 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 151

1997

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜ/ΠΟΥΛΟΣ 64 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 140

1996

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ 74 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 137
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ 82 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 138
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 75 3 ΣΕΠΤΕ/ΡΙΟΥ 139

1995

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓ΄΄ΓΙΟΥ 65 31 ΜΑΙΟΥ 133
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 87 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 134
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ 60 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 135
4 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 60 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 136

1994

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΟΤΣΙΟΥ 73 21 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 125
2 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 50 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 126
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑ/ΛΟΣ 67 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 127
4 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΠΑΝΟΥ 92 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 128
5 ΖΩΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 84 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 129
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ 70 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 130
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 63 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 131
8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 86 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 132

1993

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΕΜΚ/ΙΔΟΥ 80 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

122

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΣΗΣ 55 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 123
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥ 67 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 124

1992

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 92 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 120
2 ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 92 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 121

1991

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 88 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 116
2 ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΤΗΣ 39 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 117
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ 90 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 118
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 52 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 119

 1990

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΕΡΗΣ 20ΗΜΕΡΩΝ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 109
2 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  ΦΑΝΟΥΛΗ 90 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 110
3 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 79 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 111
4 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ 74 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 112
5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 90 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 113
6 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ 65 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 114
7 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 90 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 115

1989

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 71 10 ΜΑΙΟΥ 106
2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΤΣΙΛΙΚΗ 77 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 107
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 58 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 108

1988

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΓΟΥΛΑΣ 72 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 101
2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ 81 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 102
3 ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 76 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 103
4 ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΑΣΗ 43 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 104
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 87 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 105

1987

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΤΣΟΛΑΚΗ   63  1  ΙΟΥΝΙΟΥ 98
2  ΑΝΝΑ       ΠΑΠΙΛΙΑ  97  22  ΙΟΥΛΙΟΥ 99
3  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ  65  27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 100

1986

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΠΑΝΟΥ  50  16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 97

1985

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΒΑΪΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ   53  9 ΜΑΙΟΥ  93
2  ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ   85  2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  94
3  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΑΤΖΗ   75  27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  95
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑΚΟΥ 90 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 96

1984

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ   83  16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  88
2  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  15ΗΜΕΡΩΝ   17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  89
3  ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ   80  ΜΑΡΤΙΟΥ 90
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΠΑΝΟΣ 84 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 91
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 76 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 92

1983

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   84  2 ΜΑΡΤΙΟΥ  86
2  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΠΟΥΛΟΣ   78  8  ΜΑΡΤΙΟΥ 87

1982

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΒΑΝΕ   70  11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  82
2  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΑΝΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ   83  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  83
3  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΡΗΣ   60  29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  84
4 ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 81 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 85

1981

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΑΒΛΑΡΗ   76  13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  80
2  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ   50 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  81

1980

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ   75  4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  75
2  ΕΛΠΙΔΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   65  14 ΜΑΙΟΥ  76
3  ΜΑΡΘΑ ΚΟΣΤΙΔΟΥ   49  30 ΜΑΙΟΥ  77
4 ΖΩΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 83 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 78
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ 83 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 79

1979

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑ  96  ΜΑΡΤΙΟΥ  73
2  ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗ   71  9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  74

1978

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΦΕΓΓΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΗ 65   11 ΙΟΥΝΙΟΥ  71
2  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΟΣ  89  25  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  72

1977

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   52 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  64
2  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΡΛΑΣ  34  14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 65
3  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  84  28  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 66
4 ΙΩΑΝΝΗΣ         ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 91 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 67
5 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 37 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 68
6 ΖΑΡΙΦΕΙΣΑ ΜΠΑΛΤΑ 87 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 69
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 83 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 70

1976

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΡΗΓΑΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ   68  27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  62
2  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ   76  9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  63

1975

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ  90   24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  56
2  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  64  8 ΙΟΥΛΙΟΥ  57
3  ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ  91  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  58
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΥΛΑΡΗΣ 73 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 59
5 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΦΡΙΔΟΥ 76 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 60
6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ 80 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 61

1974

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ  70  14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  52
2  ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΓΚΙΡΙΔΟΥ  79  13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  53
3  ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΚΙΔΟΥ  52  23  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  54
4 ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 57 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 55

1973

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ  83   18  ΜΑΡΤΙΟΥ 48
2  ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ  79   9  ΜΑΙΟΥ 49
3  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  66  9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 50
4 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΦΡΙΔΟΥ 12 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 51

1972

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΧΑΝΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  74  5  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 45
2  ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΡΙΑΖΗ  92   ΙΟΥΝΙΟΥ 46
3  ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΓΛΟΥ  92 10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 47

1971

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  81  2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 42
2  ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  ΘΕΟΔΟΥΛΗ  63  29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  43
3  ΜΠΑΛΑΣ  ΜΠΑΛΑΣΗΣ  58  17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 44

1970

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ  72  26  ΜΑΙΟΥ  40
2  ΠΑΡΘΕΝΑ  ΧΑΛΚΙΔΟΥ  90  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  41

1969

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΣΟΦΙΑ   ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  69  25  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 39

1968

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   74  4 ΜΑΙΟΥ  36
2  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ   3ΜΗΝΩΝ  1 ΙΟΥΛΙΟΥ  37
3  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  83  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  38

1967

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΦΩΤΙΟΣ  ΜΠΑΛΑΣΗΣ  1  21  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 33
2  ΣΟΦΙΑ  ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ  92  21  ΜΑΙΟΥ 34
3  ΦΥΛΑΚΤΟΣ  ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ  70  22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 35

1966

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗ  2  10  ΜΑΙΟΥ 29
2  ΜΑΡΙΑ  ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ  80  10  ΙΟΥΝΙΟΥ 30
3  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΖΕΝΕΣΙΔΗΣ  93  5  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31
4 ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ 30 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 32

1965

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΠΑΥΛΟΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  83  3  ΙΟΥΛΙΟΥ 28

1964

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ  69  7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  26
2  ΜΑΡΙΑ          ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ  84  27  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 27

1963

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΖΙΝΙΣΙΔΟΥ 58 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 23
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ 61 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 24
3 ΗΛΙΑΣ ΖΩΠΙΔΗΣ 30 1 ΣΕΠ/ΜΒΡΙΟΥ 25

1962

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 70 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22

1960

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 79 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΙΑΖΗΣ 90 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21

1959

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 81 16 ΜΑΙΟΥ 18
2 ΓΑΙΤΑΝΩ Χ΄ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19

1958

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΚΕΡΟΖΗΣ 47 29 ΜΑΙΟΥ 15
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ 100 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 16
3 ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΓ΄΄ΤΖΙΔΟΥ 70 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17

1957

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 18 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10
2 ΚΑΝΕΛΑ ΤΖΙΝΕΣΙΔΗ 90 12 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 11
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 62 25 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 12
4 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΥ 95 25 ΦΕΒΡ/ΡΙΟΥ 13
5 ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΣΗ 72 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 14

1956

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΣΗΣ 54 12 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 7
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 64 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 8
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ 23 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 9

1955

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΧΑΙΔΕΜΕΝΗ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΥ 50 28 ΙΑΝΟΥ/ΡΙΟΥ 3
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΝΟΥΛΗ 94 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 4
3 ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 77 3 ΣΕΠΤ/ΒΡΙΟΥ 5
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 33 14 ΝΟΕΜΒ/ΙΟΥ 6

1954

*1η κηδεία στα Κοιμητήρια Μονολόφου 2 Μαϊου 1954

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΞ.ΑΡ.ΤΑΦΗΣ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΓΑΛΙΔΗΣ 21 1 ΜΑΙΟΥ 1
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ 53 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2