Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:


• Σε όποιον Ναό και αν τελεστεί το Μυστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν εγκαίρως, την ημέρα και ώρα τέλεσής του με τον εφημέριο.
• Πριν την ώρα της βάπτισης ή νωρίτερα να προσκομίσουν στον εφημέριο, τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο, στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του.
Σημείωση: Η γέννηση ενός παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Δια την βάπτιση».
• Εάν επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο όχι στο Ναό της Ενορίας τους, (πράγμα το οποίο ποιμαντικώς δεν ενδείκνυται), αλλά σε άλλη Ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, στο Ναό όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο. Συνιστάται να τελείται το Μυστήριο στο Ναό της Ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την Εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.
• Ο Ιερέας πού τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.
• Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται, εντός εξήντα ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού.
• Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.
• Τέκνα προερχόμενα από γονείς πού έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφωτίστου.

Ειδικές περιπτώσεις


• Σε περίπτωση πού με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονιός ή κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή σε κατάσταση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.
• Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.
Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.
• Για κάθε περίπτωση, πριν το βάπτισμα ανηλίκου, οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητός τους, για την συμφωνία των στοιχείων τους με την Ληξιαρχική πράξη, υπογράφουν ενώπιον του Εφημερίου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου.
Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέως, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο έτερος γονιός προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονιός κηρύττεται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τή γονική μέριμνα.
• Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύμματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ' όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.
• Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν ή μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτώς 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνο εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο υπό του Ληξιαρχείου, δια νεωτέρας σημειώσεως και διορθώσεως επί της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.
• Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει την Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ' όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και, τέλος, ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.
• Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεων ενός Ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται, ενέχει δε τον κίνδυνο ο Εφημέριος να διωχθεί ποινικώς.
Κρίσιμα χρονικά διαστήματα
• Το αργότερο 60 ημέρες μετά τη βάπτιση, πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του ιερέα ή όποιου συνέπραξε στην ιεροτελεστία του μυστηρίου της βάπτισης, στο Ληξιαρχείο ώστε να δηλωθεί η βάπτιση. Η βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη με κληρικόσημο.

Αν η βάπτιση τελεστεί σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο γέννησης, η δήλωση βάπτισης γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης, ο οποίος, αφού συντάξει σχετική έκθεση βάπτισης, διαβιβάζει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών αντίγραφο της έκθεσης στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Με βάση τη δήλωση, η βάπτιση καταχωρίζεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.


Υπόχρεοι να δηλώσουν τη βάφτιση είναι:
• Όποιος βαφτίζεται, εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
• Ο πατέρας, η μητέρα ή όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.
• Ο ανάδοχος (νονός).
Οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού (ο πλησιέστερος αποκλείει τον απώτερο).

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ - Π.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (71%)

1           ΣΟΦΙΑ ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ             12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953
2           ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ             26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953
3           ΜΑΡΘΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ             26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953
4           ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ             3 ΜΑΙΟΥ 1953
5           ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΟΥΡΗΣ             31 ΜΑΙΟΥ 1953
6           ΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ             4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1953
7           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗ             1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954
8           ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΟΥΛΑ             17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954
9           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ             2 ΜΑΙΟΥ 1954
10                          
11           ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ             14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1954
                           
                           
                           
            ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ             3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962
            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ             18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ             9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962
            ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ             16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ             14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962
            ΦΕΓΓΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΗ             20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962
            ΟΛΓΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ             28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1962
            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ             18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962

 

            ΡΗΓΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ             5 ΜΑΙΟΥ 1963
            ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ             18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1963
            ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ             29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963
            ΚΛΕΙΩ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ             24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963
            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΡΙΑΖΗ             24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963
            ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗΣ             23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963
            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964
            ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ             2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964
            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ             14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964
            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΟΣ             2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964
            ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ             5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964
            ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ             25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964
            ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ             11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964
            ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ             15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964
            ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ             22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964
            ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ             4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1965
            ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ             22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965
            ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ             5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965
            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965
            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965
            ΖΩΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ             9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966
            ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ             11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1966
            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ             31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966
            ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ             4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966
            ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ             18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966
            ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ             29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1967
            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ             29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
            ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ             21 ΜΑΙΟΥ 1967

 

            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΗΜΠΑΣ             6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967
            ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ             18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967
            ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗ             24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1967
            ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ             11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1967
            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967
            ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ             19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967
            ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ             20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1968
            ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΙΑΖΗ             28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968
            ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΣΗ             12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1968
            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1968
            ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΛΑΚΗ             4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968
            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ             18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968
            ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ             6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1968
            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ             21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968
            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ             16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969
            ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΗ             11 ΜΑΙΟΥ 1969
            ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ             18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1969
            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ             22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1969
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ             25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1969
            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ             24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969
            ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΟΥΡΙΑΖΗΣ             7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969
            ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ             7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969
            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ             12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1969
            ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗ             12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1969
            ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1969
            ΘΩΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ             30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970
            ΣΑΒΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ             17 ΜΑΙΟΥ 1970
            ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΑΡΙΔΟΥ             17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1970
            ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΣΩΡΗ             12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1970
            ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΑ             19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1970
            ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ             15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1970
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΗΣ             15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1970
            ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ              27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970
            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΟΣ             6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970
            ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ             24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1971
            ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ             9 ΜΑΙΟΥ 1971
            ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ             19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971
            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ             25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1971
            ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ             19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1971
            ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ             21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1971
            ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ             19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ -  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (97%)

1           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ             2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991
2           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΚΑΚΗΣ             8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991
3           ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ             29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991
4           ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΑΡΩΣ             1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
5           ΔΗΜΟΣ ΤΖΙΚΑΣ             1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992
6           ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΛΑΣ             5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993
7           ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΡΒΟΥ             8 ΜΑΙΟΥ 1994
8           ΖΗΣΗΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΕΡΗΣ             8 ΜΑΙΟΥ 1994
9           ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ             21 ΜΑΙΟΥ 1994
10           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ             22 ΜΑΙΟΥ 1994
11           ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ             3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
12            ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ             14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1994
13            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΟΥΛΗΣ             17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
14            ΕΥΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ             18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
15            ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΖΩΦ             4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994
16            ΔΗΜΗΤΡΑ             10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994
17            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
18            ΝΙΚΟΛΙΕΤΑ             17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1996
19            ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ             28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1996
20           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ             29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999
21           ΕΛΙΣΑΒΕΤ             7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001
22           ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001
23           ΑΓΓΕΛΟΣ             18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
24           ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΑΚΑΚΗ             25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
25           ΑΝΝΑ ΦΑΝΟΥΛΗ             14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002
26           ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ             5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
27           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ             12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
28           ΓΕΩΡΓΙΑ             7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003
29           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΟΥ             27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
30                         16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
31                         16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
32           ΓΕΩΡΓΙΟΣ             23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
33           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
34           ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
35           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ             14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
36           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
37           ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΛΗ             18 ΜΑΙΟΥ 2005
38           ΘΑΛΕΙΑ ΑΓΙΟΥ             30 ΜΑΙΟΥ 2010
39           ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ             3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008
40           ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΗ             5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
41           ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ             20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
42           ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΥΛΑΚΤΟΣ             6 ΣΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
43           ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΡΕΚΑΛΗ             10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
44           ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΓΑΝΑ             23 ΜΑΙΟΥ 2010
45           ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΥ             8 ΜΑΙΟΥ 2011
46           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ             17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
47           ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΝΟΥΛΗ             12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
48           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
49           ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ             4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
50           ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ             30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
51           ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΛΙΚΗ             3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
52           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ             29 ΜΑΙΟΥ 2011
53           ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΦΡΙΔΟΥ             18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ - ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ   (100%)

1               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ                  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
2               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ                  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ - ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ  (100%)

1           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ             ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΦΡΗΣ             ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
3           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΗΛΙΔΗΣ             ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2016
4           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ             ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
5           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΒΡΑΚΙΔΟΥ             ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
6           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ             ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
7           ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΛΑΤΖΗ             ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
8           ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
9           ΜΑΡΙΝΑ             ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
10           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ              ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017